CD Projekt

0
تعداد کل مطالب منتشر شده
خرید بازی همچنان به کاربران PS4 معمولی توصیه نمی‌شود
پچ نسخه‌ی ۱.۲ سه هفته‌ی دیگر منتشر خواهد شد
در صورت مذاکره نکردن با هکرها، اطلاعات داخلی سی‌دی پراجکت در اینترنت پخش خواهد شد